ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

a

A: តើយើងអាចផ្តល់ជូនអតិថិជនអ្វីខ្លះ?

យើងមានអ្នកបច្ចេកទេសដែលមានបទពិសោធន៍ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាគុណភាពគ្រប់ប្រភេទ។

ខ: តើយើងចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជន?

បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណួររបស់អតិថិជន យើងនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការលើដំណោះស្រាយភ្លាមៗ និងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពផងដែរ។